Willemen Innovation Hub

Innovatie is één van onze bedrijfswaarden. We stimuleren een continu verbeteringsproces door met een onderzoekende en creatieve geest open te staan voor vernieuwing. Alle medewerkers zijn daar nauw bij betrokken, omdat innovatie van overal in de organisatie kan en moet ontstaan. We zetten in op vier specifieke punten:

 • Innovatie van het bouwproces
 • Nieuwe technologieën en digitaal bouwen
 • Business transformatie
 • Business model innovaties
   

We willen een succesvolle speler in de bouwsector zijn én blijven. Daarom zetten we in op het voortdurend verbeteren en efficiënter maken van onze bedrijfsprocessen en organisatie. Want enkel door continu te investeren in innovaties, blijft onze Groep voorbereid op de uitdagingen van morgen.

Tom Willemen, CEO

BouwForum 2017 - Tom Willemen


 

Innovatie van het bouwproces

Elke kleine verbetering is een stap naar innovatie. We kunnen de manier van werken continu optimaliseren. Hiertoe moedigen we onze medewerkers aan via de innovatiewedstrijd, die jaarlijks wordt georganiseerd door de Beleidscel Strategie & Innovatie. Ze geeft alle collega’s de kans om progressieve concepten te bedenken en uit te voeren. Onze wedstrijd telt verschillende categorieën, zoals veiligheid, milieu, interne werking en het toepassen van innovatieve producten op en naast de werf. De beste voorstellen worden door een jury beloond met een geldprijs.
 

Drainphalt® is een eigen ontwikkeling van Willemen Infra en een product van onze innovatiewedstrijd. Het is een open asfaltverharding die het regenwater rechtstreeks in de ondergrond laat draineren of tijdelijk in de asfaltverharding buffert. Dankzij die snelle afvoer van het regenwater zijn rioleringen, watergreppels, afvoerroosters, bufferbekkens en grachten overbodig. Drainphalt® betekent dus een belangrijke plaatsbesparing op het terrein en is een concrete oplossing voor het almaar dalende grondwaterpeil.

Het nieuwe asfaltmengsel wordt bovendien op lage temperatuur gedraaid. Dat heeft niet alleen een lagere CO2-uitstoot bij de productie tot gevolg, het asfalt geeft ook minder warme gassen bij de plaatsing, waardoor het aangenamer is om te plaatsen. En last but not least, de nieuwe asfaltsoort vereist minder onderhoud. Intussen hebben we Drainphalt® doorontwikkeld zodat het naar een echte systeemoplossing kan doorgroeien met de toevoeging van Drainpipe. Dit is een zijdelings afvoersysteem om het water in de onderlaag te kunnen afwateren. drainphalt.be
 

DRAINPHALT


Innovatieplatform

Alle innovatieprojecten worden opgevolgd door de BC Strategie & Innovatie en de kennis hiervan wordt gecentreerd en gedeeld via het digitale innovatieplatform Willemen Innovation Hub.

 

Om ervoor te zorgen dat we inzetten op de juiste innovatieprojecten met voldoende draagvlak, meerwaarde en potentieel, zijn er verschillende werkgroepen actief die op kwartaalbasis samenkomen. Deze werkgroepen zijn onderverdeeld volgens verschillende thema’s en expertises:

 • Uitvoering bouwwerken
 • Uitvoering wegenbouwwerken
 • Werkmaterieel en machines
 • Projectontwikkeling
 • Asfaltproductie
 • Betonproductie en recyclage van grondstoffen

Nieuwe technologieën en digitaal bouwen

Als modern bouwbedrijf met een sterke innovatiedrang zijn we continu op zoek naar oplossingen om efficiënter te gaan bouwen, beter te plannen en onze faalkosten drastisch te verlagen. In een competitieve sector als de onze is het dan ook absoluut noodzakelijk om manieren te vinden om de kloof tussen de planningsfase en het bouwproces te dichten. Daarom zetten we volop in op de nieuwste technologieën.

Fotogrammetrie, Virtual en Augmented Reality, Drones, Blockchain, Artificial Intelligence, Machine Learning, Wearables … helpen niet alleen processen en bouwtechnieken te digitaliseren, maar vooral om die op een innoverende manier te verbeteren en efficiënter te maken. De verantwoordelijke voor nieuwe technologieën en digitalisatie doet permanent research naar hightech concepten die het verschil kunnen maken door faalkosten en vertragingen maximaal te vermijden. Vaak is verder onderzoek en ontwikkeling aangewezen. We werken dan ook nauw samen met verschillende kennisinstellingen en nemen deel aan co-creatietrajecten.

Business transformatie

Onze Groep wil de leider zijn in het beheersen van bouwprocessen in al zijn aspecten, gaande van de ontwerp- tot en met de onderhoudsfase van bouwprojecten. Ons SC Business Transformatie moet dit proces in goede banen leiden. Dit team brengt alle processen, interne structuren en datastromen van onze bouwgroep in kaart.

De processen die we vandaag kennen gaan grondig veranderen. Trends die eigen zijn aan de vierde industriële revolutie, zoals 5D bouwen en bijhorende technologie, dagen onze organisatie uit om creatief te zoeken naar nieuwe manieren van werken met deze nieuwe technologieën. We kiezen er als Groep resoluut voor deze uitdagingen te zien als kansen en ze te omarmen en incorporeren in onze huidige werkwijzen.

Business model innovaties

Onze innovatiecoördinator volgt voortdurend verschillende innovaties, trends en evoluties op. Zo kan hij tijdig de bedrijfsleiders stimuleren en ondersteunen om hun business modellen te analyseren en, indien nodig, bij te sturen. Verder helpt hij, bij interne innovatieprojecten, met de uitbouw van nieuwe business units. Een ander aspect van zijn taak bestaat erin de bedrijfsleiders en werknemers de nodige tools en begeleiding aan te reiken om met innovatieve toepassingen aan de slag te gaan.