Voorwaarden

Voorwaarden

De integrale inhoud van de site, samen met alle grafische elementen (inclusief de HTML-codes die gebruikt worden om de pagina's te creëren, knoppen, kleurencombinaties, lay out, ...) zijn beschermd door het auteursrecht. Overname, aanpassing, vertaling, bewerking of wijziging, geheel of gedeeltelijk, via welke worm of middel ook, is niet toegelaten zonder voorafgaande schriftelijke toelating van WILLEMEN GROEP. Elke inbreuk kan strafrechterlijk of burgerrechterlijk vervolgd worden. Op elke geschil in verband met deze website is enkel het Belgisch recht van toepassing. De toelating wordt geval per geval bekeken. Wij staan echter open voor alle aanvragen (zich richten tot communicatie@willemen.be).

De naam en het logo van WILLEMEN GROEP zijn gedeponeerde beeldmerken, eigendom van WILLEMEN GROEP.

Voor alle gepubliceerde foto's heeft WILLEMEN GROEP de toelating tot publicatie op de website ontvangen van eigenaar, opdrachtgever en ontwerper van het betreffende gebouw, alsook van de betrokken fotograaf.

Ondanks het feit dat externe hyperlinks met zorg worden uitgekozen, kan WILLEMEN GROEP niet aansprakelijk gesteld worden voor het bestaan of de inhoud van websites naar dewelke een hyperlink werd gelegd.

Personen of organisaties die menen dat hun rechten geschonden zijn, worden vriendelijk verzocht zich kenbaar te maken bij de webmaster.

Webcredits

  • Webmaster: Dienst Communicatie
  • Ontwerp: EDGE
  • Foto's: Diverse bronnen

Eigendom

Deze website is eigendom van WILLEMEN GROEP.

Contactgegevens:

  • maatschappelijke zetel: Boerenkrijgstraat 133 - 2800 Mechelen
  • tel: +32 15 56 99 65
  • e-mail: communicatie@willemen.be
  • ondernemingsnummer: BE 0466.256.432

Domeinnamen

www.willemengroep.be
www.willemengroep.eu
www.willemen.be
www.cosimco.be
www.franki.be
www.aswebo.be
www.aannemingenvanwellen.be
www.amvwegenbouw.be
www.sanitechniek.be

Intellectuele eigendomsrechten

WILLEMEN GROEP verleent u het recht de materialen op deze site uitsluitend voor eigen en niet-commercieel gebruik weer te geven en te downloaden. Dit onder voorbehoud dat u alle auteursrechten en andere eigendomsnotities in de eventuele kopie van de originele materialen opneemt.

Aansprakelijkheid

Niettegenstaande aan de inhoud van de site de meeste zorg is besteed, worden de materialen, info en diensten op deze site als dusdanig geleverd, zonder enige garantie met betrekking tot de verhandelbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel of niet- overtreding van intellectuele eigendomsrechten. De materialen en diensten op deze site kunnen gedateerd zijn en niet meer overeenkomen met de actuele gegevens. Alle vermelde eigenschappen of prijzen worden informatief weergegeven zonder enige verbintenis.

Handelsmerken

Alle product- of bedrijfsnamen, logo's en beelden, vermeld op deze site kunnen handelsmerken zijn van hun respectievelijke eigenaars en moeten als dusdanig behandeld worden.

Koppeling naar andere websites die geen eigendom van WILLEMEN GROEP zijn

Koppelingen op deze site die verwijzen naar andere sites hebben enkel tot doel u verder te informeren. WILLEMEN GROEP is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze sites en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gesteld worden voor de informatie op welke wijze dan ook aangeboden op deze sites. Als u besluit gebruik te maken van deze links doet u dit op eigen verantwoordelijkheid en voor eigen risico.

Koppeling naar deze site

Het is toegelaten koppelingen te maken van andere sites naar deze site. Dit uitsluitend in zoverre WILLEMEN GROEP hierdoor geen schade wordt berokkend. Dit is ook de enige wijze waarop materiaal uit deze site mag overgenomen worden zonder voorafgaande schriftelijke goedkeuring. Het rechtstreeks overnemen van informatie zonder vermelding van of in het geval van een web-pagina, link naar de bron is niet toegestaan.